Vrijstelling

Ieder leerplichtig kind moet op een school ingeschreven staan. Toch kunnen er gewichtige redenen zijn waarom uw kind niet naar school gaat. In bepaalde gevallen kunt u bij Leerrecht vrijstelling van de inschrijving op een school aanvragen. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden. 

U kunt aanspraak maken op een vrijstelling van de inschrijving onder de volgende voorwaarden:

1. Uw kind heeft psychische en/of lichamelijke klachten

Elk kind moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Samen met de scholen doet Leerrecht er alles aan om een passende onderwijsplek te realiseren voor uw kind.

Als de problemen van uw kind dermate ernstig zijn dat onderwijs niet mogelijk lijkt, kunt u een beroep doen op vrijstelling van inschrijving op basis van psychische of lichamelijke gronden. U vraagt een vrijstelling aan via het aanvraagformulier vrijstelling artikel 5 onder a (lichamelijke of psychische gesteldheid) (pdf, 220 kB). De deskundige doet een medisch / psychologisch onderzoek om inzicht te krijgen of er sprake is van beperkingen bij uw kind waardoor uw kind niet in staat is onderwijs te volgen. Als de deskundige na onderzoek en gesprek met u en uw kind van mening is dat de vrijstelling kan worden afgegeven dan krijgt Leerrecht hier een medisch en/of psychologisch advies van. 

De leerplichtambtenaar stelt vast of uw beroep aan de eisen van de wet voldoet. Als dat zo is, krijgt uw kind vrijstelling.  Is dat niet het geval, dan moet u uw kind alsnog inschrijven op een school.

2. U heeft bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt

Als u bedenkingen heeft tegen de richting van het onderwijs van alle scholen of onderwijsinstellingen die binnen een redelijke afstand van uw woning liggen, dan kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. U legt daarvoor een verklaring af over deze bedenkingen. Dit doet u door het aanvraagformulier vrijstelling artikel 5 onder b (bedenkingen tegen de richting onderwijs) (pdf, 228 kB) in te vullen. Naast het ingevulde formulier dient een verklaring te worden bijgevoegd waarin de basisscholen binnen een straal van 6 km en middelbare scholen binnen een straal van 20 km staan samen met de bedenkingen tegen deze scholen. 

Een voorwaarde is dat uw kind niet eerder ingeschreven heeft gestaan op een school/ of instelling of deze heeft bezocht. 

De leerplichtambtenaar stelt vast of uw beroep aan de eisen van de wet voldoet. Als dat zo is, krijgt uw kind vrijstelling.  Is dat niet het geval, dan moet u uw kind alsnog inschrijven op een school.

3. Uw kind gaat naar school in het buitenland

Wilt u uw kind in het buitenland naar school laten gaan? Dit doet u door het aanvraagformulier vrijstelling artikel 5 onder c (schoolbezoek buitenland) (pdf, 234 kB) in te dienen, voorzien van een verklaring van de school in het buitenland waar uw kind is ingeschreven.
De verklaring moet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn opgesteld en de volgende informatie bevatten:

  • Naam en geboortedatum van uw kind.
  • De naam, plaats en land van de school.
  • De periode dat uw kind de school bezoekt.

Op het aanvraagformulier moet een handtekening van de schooldirecteur en een stempel van de school staan.

Ter informatie: Als uw kind langer dan acht maanden buiten Nederland woont en het volgende schooljaar ook in het buitenland naar school gaat, heeft u de wettelijke verplichting het vertrek naar het buitenland van uw kind door te geven aan de gemeente.

De leerplichtambtenaar stelt vast of uw beroep aan de eisen van de wet voldoet. Als dat zo is, krijgt uw kind vrijstelling. Is dat niet het geval, dan moet u uw kind alsnog inschrijven op een school in Nederland.

4. U reist rond voor uw werk

Er zijn twee specifieke situaties, waarin u op basis van uw beroep een verzoek tot vrijstelling kunt doen, namelijk:

  • U werkt als kermisexploitant.
  • U werkt als circusmedewerker.

In bovenstaande gevallen geldt een vrijstellingsregeling voor de maanden maart tot en met oktober, onder de voorwaarde dat u tijdens die periode rondreist met uw kind. De afstand tussen de standplaats en de standplaats van de rijdende school moet dan groter zijn dan 5 kilometer. De vrijstelling eindigt aan het einde van het schooljaar, waarin uw kind de leeftijd van veertien jaar bereikt.

De vrijstelling vraagt u aan door het aanvraagformulier vrijstelling 5a (trekkend bestaan) (pdf, 234 kB) in te vullen. Naast dit formulier vragen wij de volgende informatie bij te voegen:

  • verklaring van uw onderneming / werkgever;
  • verklaring waaruit blijkt dat u kermisexploitant of circusmedewerker bent; 
  • het reisschema;
  • aantonen dat er geen rijdende school is. 

De leerplichtambtenaar stelt vast of uw beroep aan de eisen van de wet voldoet. Als dat zo is, krijgt uw kind van rechtswege vrijstelling. Is dat niet het geval , dan moet u uw kind alsnog inschrijven op een school.

5. Uw kind is tussen de 16 en 18 jaar en gaat ander onderwijs volgen

Voor de aanvraag moet u aantonen dat uw kind voldoende onderwijs volgt. Opleidingen of cursussen als thuisstudie vallen hier niet onder.

Dit doet u door het aanvraagformulier vrijstelling artikel 15 (ander onderwijs 16+) (pdf, 393 kB) in te vullen.

6. Uw kind kan niet volledig naar dagonderwijs en is ouder dan 14

U kunt een aanvraag indienen voor vervangende leerplicht als uw kind tenminste 14 jaar is en niet geschikt is volledig dagonderwijs aan een school te volgen.

Verdere informatie kunt u vinden in de leerplichtwet artikel 3a en 3b.