Leerplicht

Elk kind heeft naast het recht op onderwijs, ook de plicht om naar school te gaan. Op school kunnen kinderen en jongeren kennis opdoen en zichzelf ontwikkelen, waardoor ze zelfstandig worden en een plek vinden in onze samenleving.

Wat is leerplicht?

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende maand nadat een kind 5 jaar wordt. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt of tot het einde van het twaalfde schooljaar.

Wat is kwalificatieplicht? (16- en 17-jarigen)

Als een jongere 16 jaar is en nog geen startkwalificatie heeft, is hij verplicht om naar school te gaan totdat de jongere een startkwalificatie heeft behaald. Een startkwalificatie is een diploma van het vwo, havo, of minimaal mbo-niveau 2.Een VMBO-diploma is dus nog geen startkwalificatie. Deze kwalificatieplicht komt te vervallen op het moment dat de jongere een startkwalificatie heeft behaald of wanneer de jongere 18 jaar wordt. Wij raden het af om met school te stoppen als een jongere 18 jaar is. Een startkwalificatie is namelijk een goede start op de arbeidsmarkt! 

Wat is ongeoorloofd verzuim?

Als uw kind zonder toestemming weg blijft van school is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Spijbelen, te laat komen en buiten de schoolvakanties op vakantie gaan vallen hieronder. Als uw kind regelmatig ongeoorloofd afwezig is, dan meldt school dit digitaal bij Leerrecht. Dit verzuim wordt zowel op de basisschool, de middelbare school als het MBO geregistreerd. 

Methodische Aanpak Schoolverzuim

Bij de aanpak van schoolverzuim is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Een eenduidige aanpak en duidelijkheid over wie wat doet helpt daarbij. Daarom is de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld. Leerrecht werkt volgens deze aanpak die is ontstaan in samenwerking met het Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Ingrado (branchevereniging voor Leerplicht en RMC). De Methodische aanpak wil zoveel mogelijk voorkomen dat verzuim van leerlingen via de strafrechtelijke aanpak moet worden afgehandeld. Vrijwillige hulpverlening en de inzet van Halt moeten erger verzuim voorkomen.

Wat gebeurt er als uw kind spijbelt / te laat komt?

 • Preventief spreekuur / voorlichting
  Op sommige middelbare scholen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben leerplichtambtenaren een preventief spreekuur, waarin zij gesprekken voeren met uw kind (en eventueel met u erbij) op school. Op sommige scholen geven leerplichtambtenaren ook voorlichting op school. Het doel hiervan is om het verzuim terug te dringen, duidelijke afspraken te maken en jongeren te informeren over eventuele gevolgen als het verzuim verder oploopt.
 • Gesprek bij Leerrecht
  Als uw kind (na het preventieve spreekuur of de voorlichting op de school) ongeoorloofd afwezig is geweest dan wordt hij/zij samen met u opgeroepen voor een gesprek om het verzuim te bespreken. U en uw kind krijgen de kans om uit te leggen waarom uw kind niet (op tijd) naar de lessen is gegaan. Tijdens het gesprek maken we afspraken om het verzuim te stoppen. De leerplichtambtenaar kan een waarschuwing geven omdat de leerplichtwet is overtreden. Als de afspraken die in het gesprek zijn gemaakt niet zijn nagekomen en uw kind opnieuw ongeoorloofd afwezig is, dan kan de leerplichtambtenaar andere maatregelen nemen.

Mogelijke straf bij ongeoorloofd verzuim / te laat komen

 • Bureau Halt
  Als uw kind na de waarschuwing van ons blijft spijbelen of vaak te laat blijft komen, kan de leerplichtambtenaar uw kind verwijzen naar Halt. Bij een Halt-traject hoort onder andere een leeropdracht en het aanbieden van een persoonlijk excuus. U wordt hierbij betrokken. Meer informatie is te vinden op de website van Halt.
 • Proces-verbaal en de rechter
  Blijft het verzuim aanhouden na een waarschuwing van leerplicht en/of een HALT-straf, dan maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. Deze wordt verstuurd naar de Officier van Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad onderzoekt waarom uw kind niet naar school gaat. Daarna volgt een oproep voor een zitting bij de kantonrechter waarbij ook u als ouder(s) aanwezig moet zijn. De kantonrechter kan een taakstraf, een leerstraf of een boete opleggen. Daarnaast kan ook een maatregel worden opgelegd van ‘Maatregel toezicht en begeleiding’ onder begeleiding van Jeugdreclassering. Meer informatie is te vinden op de website van het Openbaar Ministerie.
 • Pak je Kans
  De leerplichtambtenaar kan Pak je Kans inschakelen wanneer hij of zij signaleert dat uw kind  problemen heeft of veroorzaakt op strafrechtelijk gebied door bijvoorbeeld spijbelen van school. Doel van Pak je Kans is om (achterliggende) problemen op te lossen en uw kind op het rechte pad te houden. Het traject duurt tussen de 3 en 6 maanden. Meer informatie is te vinden op de website van Pak je Kans 
 • Vrijwillige (jeugd)hulp en dwang in civiel kader
  Soms heeft uw kind en/of uw gezin hulp nodig. De leerplichtambtenaar kan er ook voor kiezen om uw kind door te verwijzen naar vrijwillige zorg of begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld bij de wijkteams van de gemeenten. Meer informatie over de wijkteams is te vinden op de volgende websites:

Als er geen bereidheid en/of vermogen is om gebruik te maken van hulp , als er sprake is van emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen bij uw kind en/of er zijn opvoedproblemen en/of signalen van huiselijk geweld/ of kindermishandeling, dan kunnen  alle partijen samen ook een melding doen bij Veilig Thuis of bij het Jeugdbeschermingsplein. Meer informatie is te vinden op de volgende websites:

Heeft u klachten?

U kunt een klacht indienen via het formulier op deze klachtenpagina.